Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte den 9 mars 2018 kl. 18.00 på Odengatan 52, 5 tr (Stockholm).

Klubben bjuder vi på bubbeldricka och tilltugg samt tillfälle att prata med andra Forbinaägare.

Efter avslutat årsmöte fortsätter vi till en gemensam middag på restaurang Grappa som ligger nära möteslokalen. Var och en betalar middagen själv. Anmälan till årsmötet är inte obligatorisk men vi uppskattar om du anmäler dig till middagen så att vi kan boka bord.

Anmälan (Senast den 2 mars)

  Ditt namn

  Eventuell medföljandes namn

  Hur många är med på middagen?

  Ditt mobilnummer

  Din epost

  Ditt medlemsnummer

  Meddelande till styrelsen:

  DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA I FORBINAKLUBBEN

  På ordinarie årsstämma ska följande frågor behandlas enligt föreningens stadgar:

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av sekreterare för stämman
  3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
  4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Val av styrelseledamöter
  10. Val av
   • Två revisorer för en tid av ett år
   • Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
  11. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
  12. Arvode för styrelsen
  13. Fastställande av budget
  14. Motioner
  15. Övriga frågor