Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte den 9 mars 2018 kl. 18.00 på Odengatan 52, 5 tr (Stockholm).

Klubben bjuder vi på bubbeldricka och tilltugg samt tillfälle att prata med andra Forbinaägare.

Efter avslutat årsmöte fortsätter vi till en gemensam middag på restaurang Grappa som ligger nära möteslokalen. Var och en betalar middagen själv. Anmälan till årsmötet är inte obligatorisk men vi uppskattar om du anmäler dig till middagen så att vi kan boka bord.

Anmälan (Senast den 2 mars)

Ditt namn

Eventuell medföljandes namn

Hur många är med på middagen?

Ditt mobilnummer

Din epost

Ditt medlemsnummer

Meddelande till styrelsen:

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA I FORBINAKLUBBEN

På ordinarie årsstämma ska följande frågor behandlas enligt föreningens stadgar:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av
  • Två revisorer för en tid av ett år
  • Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
 11. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
 12. Arvode för styrelsen
 13. Fastställande av budget
 14. Motioner
 15. Övriga frågor