Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte den 14 mars 2020 kl. 18.00 på Primitivo di Papa Gabi, Älvsjötorg 19,  (Stockholm). Efter att du har anmält dig så mailar vi ut en meny så att det blir smidigt med matbeställning. Var och en betalar middagen själv.

Det formella årsmötet kommer att hållas kort före middagen. Klubben bjuder på en drink före maten. Passa på att träffa andra Forbinaägare och prata båt, sommar, underhåll och allt annat.

Anmälan (Senast den 20 februari)

Ditt namn

Eventuell medföljandes namn

Hur många är med på middagen?

Ditt mobilnummer

Din epost

Ditt medlemsnummer

Meddelande till styrelsen:

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMA I FORBINAKLUBBEN

På ordinarie årsstämma ska följande frågor behandlas enligt föreningens stadgar:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av
  • Två revisorer för en tid av ett år
  • Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
 11. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
 12. Arvode för styrelsen
 13. Fastställande av budget
 14. Motioner
 15. Övriga frågor